สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma

ธรรมะออนไลน์ => อ่าน เขียน สุภาษิต => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหน้าวัด ที่ ตุลาคม 01, 2010, 08:06:58 PMหัวข้อ: กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส.
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหน้าวัด ที่ ตุลาคม 01, 2010, 08:06:58 PM
นักธรรมตรี - พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๑ - หน้าที่ 11
 ๔.  กิเลสวรรค  คือ  หมวดกิเลส.
        ๖๓. สงฺกปฺปราโค  ปุริสสฺส  กาโม.
            ความกำหนัดเพราะดำริ  เป็นกามของคน.
            สํ.  ส.  ๑๕/๓๒.  อง.  ฉกฺก.  ๒๒/๔๖๐. 
        ๖๔. น  สนฺติ  กามา  มนุเชสุ  นิจฺจา.
            กามทั้งหลายที่เที่ยง  ไม่มีในมนุษย์.
            สํ.  ส.  ๑๕/๓๑.
        ๖๕. กาเมหิ  โลกมฺหิ  น  อตฺถิ  ติตฺติ.
            ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย  ไม่มีในโลก.
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗.
        ๖๖.  น  กหาปณวสฺเสน  ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ.
            ความอิ่มในกามทั้งหลาย  ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๐.  ขุ.  ชา.  ติก.  ๒๗/๑๐๒.
        ๖๗. นตฺถิ  กามา  ปรํ  ทุกฺขํ.
            ทุกข์  (อื่น)  ยิ่งกว่ากาม  ย่อมไม่มี.
            ขุ.  ชา.  เอกาทสก.  ๒๗/๓๑๕.
        ๖๘. นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที.
            แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๘.
      ๖๙. อิจฉา  โลกสฺมิ  ทุชฺชหา.         
           ความอยากละได้ยากในโลก.
            สํ.  ส.  ๑๕/๖๑.
        ๗๐. อิจฺฉา  หิ  อนนฺตโคจรา.
            ความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย.
            ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๙๔.
        ๗๑. อิจฺฉา  นรํ  ปริกสฺสติ.
            ความอยากย่อมเสือไสซึ่งนรชน.
            สํ.  ส.  ๑๕/๖๑.
        ๗๒. นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ.
            ไฟเสมอด้วยราคะ  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  ๒๕-๔๒,๔๘.
        ๗๓. โลโภ  ธมฺมานํ  ปริปนฺโถ.
            ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย.
            สํ.  ส.  ๑๕/๕๙.
        ๗๔. อติโลโภ  หิ  ปาปโก.
            ความละโมบเป็นบาปแท้.
            วิ.  ภิ.  ๓/๙๖.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๔.
        ๗๕. นตฺถิ  โมหสมํ  ชาลํ.
            ข่ายเสมอด้วยโมหะ  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๘.
       ๗๖. ภิยฺโย  จ  กาเม  อภิปตฺถยนฺติ.             
            ผู้บริโภคกาม  ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป.
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๑.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗.
        ๗๗. อูนา  ว  หุตฺวาน  ชหนฺติ  เทหํ.
            ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่อง  ละร่างกายไป.
            ม.  ม.  ๑๓/๔๑๒.  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๗๗.
        ๗๘. โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ    หนฺติ  อญฺเว  อตฺตนํ.
            ผู้มีปัญญาทราม  ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่น  เพราะอยากได้
            โภคทรัพย์.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓.
        ๗๙. อวิชฺชานิวุตา  โปสา.
            คนทั้งหลายอันอวิชชาหุ้มห่อไว้.
            วิ.  จุล.  ๗/๔๐๐.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๙๓.


หัวข้อ: กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส.
เริ่มหัวข้อโดย: บาส ที่ กรกฎาคม 07, 2015, 04:57:00 PM
ผมจะลด ละ เลิก ตัดกิเลสออกให้หมด


หัวข้อ: กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส.
เริ่มหัวข้อโดย: ปิยะวัฒน์ ที่ มีนาคม 23, 2018, 02:23:51 PM
ทำได้ก็ดีครับแต่ผมว่าสมัยนี้มันยากนะ

บทความและไฟล์ภาพ ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจนำมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทีมงานคิดว่ามีประโชยน์ต่อผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านเกิดควมบันเทิง และให้ความรู้ โดยที่เราจะให้เครดิตทุกครั้งที่นำมา หากไฟล์ภาพหรือบทความใด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้นำมาแสดง โปรดแจ้งมาที่ tumcomputer@hotmail.com ทางทีมงานจะได้นำบทความนั้นออกทันที ขอบคุณครับ


เว็บนี้จัดทำโดย นายสุรัตน์ ศรลัมภ์ และครอบครัว อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ

| HTML Hit Counters